بایگانی

Archive for مارس 2015

طنز و شهرآشوبی در زبان زنانه (6)- هایده ترابی

مارس 12, 2015 بیان دیدگاه


وثیقۀ ادبی: تن زن

 

 

در بخش پنجم، به «زبان تن»، سرودۀ یدالله رؤیایی، نگاه کردیم. این نمونۀ آزمایشگاهی و معتبر شعر ِِ » آوانگارد» و «اروتیک» را از منظر «زیبا» کردن واژه‌های «دوکاف» جنسی و استعاره‌ها و تصاویر هم خانواده‌اش بازخوانی کردیم. پیشتر از این پرسیدم: «اروتیسم یا مرگ اروتیسم»؟ از فروکشاندن «اروتیسم» به سطح زبان پورنوگرافی در ادبیات امروز گفتم و از تناقضی که این گونه تلاشهای «شاعرانه» و «زیبا» با  بار گروتسک، رکیک و تحقیرآمیز دشنامهای جنسی پیدا می‌کنند؛ امری که، از دید این نگارنده، تاکنون به غیرجدی شدن این گونه تولیدات ادبی منجر شده و از دیگر سو در خدمت تطهیر و حمد و ثنای زبان مرعوب کننده، تجاوزبار و مردانۀ جنسی بوده است. اگر اروتیسم را «کشش معنویت یافتۀ جنسی» بدانیم، در آثاری از این دست، به مرگ اروتیسم خواهیم رسید.

نقد گرایش پورنوگرافی در هنر التزام روشنگرانه دارد.(1)  نه از آن رو که این گرایش «آوانگارد» و «تابوشکن» است، بلکه از آن رو که تصویری سطحی، فروکاسته و یکسویه از سکسوالیته عرضه می‌کند و ناتوان از بازتاب هستی اجتماعی و پیچیدگیهای انسانی در این امر است، از آن رو که این گرایش بیانی ناقص، الکن و جعلی از واقعیت دارد. موج «تن مصرفی» در ادبیات امروز در راستای فرهنگ جامعۀ مصرفی جریان دارد؛ گرایشی که در توفیق یافته‌ترین وفرهیخته‌ترین شکلش، حس تهی بودن، تنهایی و از خودبیگانگی انسان را فریبکارانه جلا می‌بخشد. چنین رویکردی با منتزع کردن غریزۀ جنسی از زندگی اجتماعی انسان و آبستره نمایاندن آن، در باب آزادی جنسی شعار می‌دهد؛ در عمل، اما، از جذابیت سکسوالیته به سود بازاریابی خویش بهره‌کشی می‌کند.

از این نگاه، رویکرد روزافزون ادبی و هنری به زبان پورنوگرافی نمی‌تواند نشان ِ رسیدن به آگاهی جنسی و آزادی جنسی باشد، بلکه تظاهر «روشنفکرانه» و «هنرمندانه» ای است از همرنگی با بازار «تن کالایی» که در عصر ما بیش از پیش گسترش یافته است. اریش فروم در مصاحبه‌ای، یک سال پیش از مرگش، ویژگی سکسوالیته در جوامع صنعتی مدرن را این گونه توصیف می‌کند: «من فکر می‌کنم که سکسوالیته به هیچوجه آزاد نشده، بلکه تبدیل گشته است به کالایی مصرفی. این امر هیچ ربطی با رهایی ندارد. پورنوگرافی نیز، برای مثال، تنها بیان دیگری از خودبیگانگی است. پورنوگرافی نیز، برای مثال، تنها بیان دیگری از خودبیگانگی است. در اینجا سکسوالیته به چیزی گسسته از انسان بدل شده است. شبیه مورد روسپیگری، تنها ریشه‌ای‌تر. […] چیزی که امروز ما ناظرش هستیم، از پی‌آمدهای جامعۀ مصرفی است. در جامعه‌ای که بر محور مصرف می‌چرخد، سکسوالیته مهم‌ترین کالای مصرفی است. درست مانند این است که مردم ماشین می‌رانند – نه برای اینکه زیبایی طبیعت را ببینند، بلکه برای اینکه احساس قدرت کنند و از خودشان بگریزند.» (2)

در بازشناسی کارکردهای متفاوت زبان رکیک گویی و بار جنسیتی متضاد آن در ادبیات معترض و طنزآمیز، و نیز پیوستن آن به ادبیات پورنوگرافی، مقایسه را ادامه می‌دهیم:

وعده بر این بود که در این زمینه از ایرج میرزا هم یادی کنیم. من از عارفنامۀ وی، به درخشان‌ترین ومحبوب‌ترین بخش آن، یعنی بخش مربوط به «چادر» اشاره دارم. در باب شیرینی و شیوایی زبان، طنز گزنده و کاری و نقد فرهنگ دورویی مذهبی در این اثر بسیار گفته‌اند واین قلم نیز قصد انکار آن را ندارد. واقعیت آن است که در خوانش اثری چونعارفنامه ما آشکارا با چشم‌اندازهای فرهنگی و کارکردهای زبانی متضادی روبرو می‌شویم. در این شعر ایرج میرزا موفق شده نه تنها از «زبان کوچه» بلکه از زبان «هرزگی مرد ایرانی» هم شاهکاری ادبی بیافریند. او با اخلاق دوگانۀ «مرد روشنفکر ایرانی» به جنگ اخلاق دوگانۀ مذهبی و قشری جامعه‌اش می‌رود؛ و این همه با وثیقه قرار دادن تن زن است. بدینگونه، همزمان با هم، نگاه نقّادانه، مظلومانه، روشنگرانه، طعمه‌جویانه، عاشقانه، برابری خواهانه، یغماگرانه، آموزگارانه، دلسوزانه و پدرانۀ ایرج در این شعر بازتاب پیدا می‌کند.

در اینجا از بررسی این اخلاق دوگانه (یا چندگانه) پرهیز می‌کنم و تنها تکیه می‌کنم بر کارکرد رکیک گویی در این اثر. روایت این شعر، که چیزی نیست مگر وصف صحنه‌های «بلند کردن» یک زن زیبای چادری از»دم کریاس در» خانه وجماعی تجاوزگونه با آن زن کردن، توسط یک مرد «صاف و ساده» ی ایرانی (!)، می‌توانست، بدون زبان طنز و نگاه نقّادانۀ سراینده‌اش، به یک اثر پورنوگرافیک بی‌مقدار نزول کند. براستی سطرهایی از این شعر به زبان پورنوگرافی هم پهلو می‌زند، اما این سطرها زمانی که در کنار سطرهای انتقادی و هجوآمیز دیگر قرار می‌گیرند، خاصیتشان کم رنگ می‌شود. به این سطر دقت  کنید:

کسی بشاش ترازروی مؤمن ⁄  منزه تر ز خلق وخوی مؤمن

تنها وجود همین سطر بالا کافیست که کل صحنۀ عمل جنسی را از فضای زبان پورنوگرافی دور کند و به آن بعدی کنایه‌آمیز و انتقادی ببخشد؛ چنانکه سطر بعدی نیز از این کنایه در امان نمی‌ماند:

کسی هرگز ندیده روی نوره ⁄  دهن پر آب کن، مانند غوره

می بینید عضو جنسی زن که «هرگز ندیده روی نوره» به «روی مؤمن» تشبیه می‌شود و می‌تواند روی زهدفروشان و ملایان با ریش و پشم را هم در ذهن تداعی کند.

با این وصف، این شعر چه دارد که بارقه‌ای از «اروتیسم» ماچومآبانه هم در آن می‌تابد؟ «اروتیسم» در فضاسازی این شعر نهفته است. ایرج توانسته است با مقدمه‌چینی، باریک بینی و ظرافت، کشمکش‌های روحی و دفع و جذب حسّی زن و مرد را (از دریچۀ چشم خودش)، در لحظه‌هایی تصویر کند. به این سطرها نگاه کنید:

چو این دیدم لب از گفتار بستم ⁄  نشاندم باز و پهلویش نشستم

گشودم لب به عرض بی گناهی ⁄  نمودم از خطاها عذرخواهی

مکرر گفتمش با مدّ و تشدید ⁄  که گه خوردم، غلط کردم، ببخشید

دو ظرف آجیل آوردم ز تالار ⁄  خوراندم یک دو بادامش به اصرار

دوباره آهنش را نرم کردم ⁄  سرش را رفته رفته گرم کردم

دگر اسم حجاب اصلاً نبردم ⁄  ولی آهسته بازویش فشردم

خوشبختانه او در این ماجرا در پی تطهیر و توجیه نگاه سلطه جویانۀ خویش نیست و حتا آن را در سطری به مضحکه هم می‌گیرد، مانند اینجا:

گشادم دست بر آن یار زیبا ⁄  چو ملا بر پلو، مؤمن به حلوا

گویا مردان شاعر در گذشته در این زمینه‌ها کمتر نیازی به دفاع از خود و تناقض‌گویی در آثارشان پیدا می‌کردند. بی شک اگر ایرج درصدد سرودن شعری اروتیک و عاشقانه برای زنی بود، هرگزبه چنین زبانی دست نمی‌یازید؛ چنانکه، در دیگر بخشهای عارفنامه که مملو از هجو و پرخاشگری است، باز هم با «رکیک سرایی» استادانۀ وی روبرو می‌شویم. نقد ایرج از دیدگاهی مَردْمَدار است؛ و زبان عارفنامه نیز، زبان مطایبه، مضحکه، پرخاشگری و اعتراض است در یک دنیای مردانۀ پر از خشونت و به شدت سکسوالیزه شده.

در زمینۀ ادبیات داستانی امروز، از منظر دُرفشانی‌های جنسی مردانه، مصداقی اصیل‌تر و گویاتر از اکبر سردوزامیسراغ ندارم. او در نخستین کارهایش؛ چون «من هم بودم» و «برادرم جادوگر بود«(3)، با فراز و نشیبهایی، موفق می‌شود با «خودنگاری» ها و «خود زنی» های جسارت آمیزش، گونه‌ای زبان پرووکاتیو، انتقادی و «خود- درون- نگر» را در ادبیات تبعید بیافریند. او در این آثار (همزمان و به شکلی خودانگیخته) فرهنگ تجاوزگر و زن‌ستیز مرد ایرانی را نیز به نمایش می‌گذارد و از زبان لمپنیسم نیز در این عرصه‌ها هیچ کم نمی‌آورد. با این همه، تا زمانی که نویسنده نگاه انتقادی و با فاصله‌اش را نسبت به خود از دست نداده، همین مستهجن‌نویسی مردانه می‌تواند به نقد ریاکاری و دنیای خشن پیرامون او منجر شود و چالشی فرهنگی را در مخاطب دامن زند. پرخاشگری و «وقیح نگاری» هایی این چنین (اگر که به مظلوم‌نمایی مردانه در نویسنده نیانجامد) می‌تواند گونه‌ای «ادبیات درمانی» هم به شمار آید. گیراترین اثری که در این مایه‌ها از او خواندم داستان کوتاه «صدای خسرو» است؛ صدای یک زندانی سیاسی مرد از درون زندانهای جمهوری اسلامی. داستان از طنزی درخشان هم برخوردار است و تخیّل قوی نویسنده را نشان می‌دهد؛ در زنده کردن فضای زندان و تصویر توطئه و جنایت و مقاومت…(4)

سردوزامی اما در سالهای اخیر، در این گونه کارهایش، گرفتار کلیشه‌های رکیک نویسی خود شده، به تکرار خویش در غلتیده و صدای «من» مردانه‌اش را هم اینک نه با فاصله و نقد و خودنگری، بلکه با تفرعن و خودشیفتگی و ارعاب بلند کرده است. من نمود آن را بیش از همه در آثاری دیده‌ام که در وبلاگش منتشر می‌کند. در «پلنگ خانوم» نویسی‌هایش، با زبان سکسیستی زن ستیزانه‌اش، بندرت و بسختی می‌تواند از زبان پورنوگرافی فاصله بگیرد.(5) وفور دشنام و رکیک گویی‌های بی‌هدف، نثر و زبان وی را بی‌خاصیّت و غیر جدی کرده است. از نقد زبان و تصاویر پورنوگرافی در وبلاگش هم در می‌گذرم که مجالش در اینجا نیست. و براستی اینگونه موارد بیشتر نیازمند نقد حقوقی و قانونی است تا نقدی از این قلم.

تنها، در راستای مقایسه‌ای انتقادی که در این بخش داشته‌ام، می‌خواهم به داستانی از او اشاره کنم به نام «در عمق آلت زن شما یک دهانه هست».(6) او از قضا در اینجا چندان از گنجینۀ دشنامهای جنسی محبوبش خرج نمی‌کند و به نظر می‌رسد که می‌خواهد تجربه‌هایی هم در زمینۀ «ادبیات اروتیک» بکند، اما زبان او باز هم به همان سطح کلیشۀ پورنوگرافی و «گاییدن» سقوط می‌کند. این نشان می‌دهد که تنها صرف کاربرد دشنامها و واژه‌های رکیک جنسی نیست که باعث می‌شود ادبیاتی سکسیستی و پورنوگرافیک شود. نگاه نویسنده و چشم انداز متن تعیین کننده است.

نگاه سردوزامی از همان دریچۀ فرهنگ تفاخر و لافزنی «زنت را گاییدم» مردانه است. «من» نویسنده، روی سخن دارد به «بیچارگانی» که عاجز از»خوب گاییدن» زنشان هستند. «من» ِ لافزن و رجزخوان مردانه، با زبانی که شاعرانگی هم می‌کند، از فتوحاتش در رختخواب می‌گوید. و همۀ کشف بزرگ و خارق العاده‌ای که ما می‌توانیم از این «من» مشاهده کنیم، این است که او دریافته در «عمق آلت زن» یک دهانه است. «من» نویسنده شبهای پیاپی به چنین کشف بزرگی نائل می‌شود و مدعی است که «به عمق وجود» زن راه پیدا می‌کند! گرچه «چیزی به نام ⁄  خشم» نیز «توی تک تک سلول» های این کاشف بزرگ رخنه می‌کند. آخر این «من» برخلاف آن بیچارگان ِ «شبه شاعر» و «شبه نویسنده» و «شبه منتقد»، مرد «بیهوده» ای نیست و می‌تواند در حین «گاییدن زن»، چون پیامبری، درس اخلاق و انسانیت بدهد. همانگونه که زن نیز در حین «گاییده شدن» تحلیل جامعه شناختی از شخصیت مردان زندگی‌اش می‌دهد، از همجنسگراها دفاع می‌کند، به بررسی مفعول بودن یا نبودن می‌پردازد و خلاصه حق هر کسی را می‌گذارد کف دستش، بجز حق این «من» ِ کاشف بزرگ را! متن پورنوگرافیک این داستان، با حذف بخشهای آموزشی‌اش در باب انسانیت و آزادگی، می‌تواند به کار «سکس تلفنی» بیاید.

این مقایسه را همینجا به پایان می‌بریم. در بخشهای آینده به زبان پرخاش، طنز و پرووکاسیون در شعر عالمتاج قائم مقام و فروغ  نگاه خواهیم کرد.

 

پانویسها:

 

1 – (Metzler –Literatur –Lexikon, hrsg. von Günther u. Irmgard Schweikle, Stuttgart,1984)

فرهنگ ادبیات متسلر نیز در تعریف «ادبیات اروتیک»، «ادبیات پورنوگرافیک» و «ادبیات زشت» ⁄  «ادبیات وقیح» (Obszöne Literatur) تمایزهای روشنی به دست می‌دهد؛ چنانکه «ادبیات پورنوگرافیک» نیز در گذشته و حال به ادبیاتی اطلاق شده که رسالتی جز تصویر بدوی عضو جنسی، عمل جنسی و ملحقاتش به اشکال گوناگون نداشته و غایت توفیق چنین ادبیاتی تحریک جنسی بوده است. و طبیعی است که چنین هم باشد، زیرا تاریخ پیدایش «پورنوگرافی» با تاریخ بهره کشی جنسی و مرد سالاری گره خورده است. این اصطلاح که منشأ یونانی دارد، در اصل، به معنای «فاحشه نگاری»  یا «نقش نگاری از فاحشه» است. فاحشه (porno) حکم کلفت یا دخترخدمتگزار را هم داشته است.

گرچه در فرهنگ متسلر به این نکته هم اشاره می‌شود که امروزه همۀ این ترمها یا اصطلاحات مورد مناقشه است و نویسندگانی کوشیده‌اند، با تکیه بر اصل تاریخی بودن و نسبی بودن فرهنگها و ارزشهای اخلاقی، این مرزها را مردود بشمارند. اما آنچه مسلم است، این است که می‌توان گونه‌گونی این سه رویکرد را – با تمایزها، مرزها و تکوین تاریخی‌شان – در تاریخ ادبیات بازشناخت و کارکرد تاریخی شان را مورد بررسی قرار داد. پرسشهایی همچنان با ما خواهد ماند: هر کدام از این رویکردها به مذاق که سازگار است و به مذاق که نه؟ واگر سازگار است، چرا سازگار است؟ و اگر سازگار نیست، چرا سازگار نیست؟ هنجار کجاست؟ هنجار شکنی چیست و چرا؟ و سرانجام بازتاب ساختار قدرت، نقش و تضاد جنسیتی در این رویکردها چگونه است؟

2 اریش فروم، » ما همه در دارالمجانین هستیم«، مصاحبه با مجلۀ «اشترن».

Erich Fromm, „Wir sitzen alle in einem Irrenhaus“, Interview mit Heinrich Jaenicke, Stern, Nr. 17, S. 82, Hamburg, 1979

3 – از اکبر سردوزامی:

من هم بودم ، انتشارات آرش، سوئد، 1992

لینک:  http://www.sardouzami.com/dastan/man%20ham%20boodam.pdf

– برادرم جادوگر بود، انتشارات باران، سوئد، 1993

لینک:  http://www.sardouzami.com/dastan/bara.htm

4 – از همین نویسنده، «صدای خسرو»، از کتاب زندان به ویراستاری ناصر مهاجر، جلد اول، امریکا، 1377، ص. 200 تا 212

5 – سایت کلمات ⁄  اکبر سردوزامی:

http://www.sardouzami.com

6 – از همین نویسنده، «در عمق آلت زن شما یک دهانه است».

لینک»:  http://www.sardouzami.com/dastan/dar%20omghe%20alate%20zane%20shoma.pd

Advertisements
دسته‌ها:مقاله, نقد برچسب‌ها:

طنز و شهر آشوبی  در زبان زنانه(5) – هایده ترابی

مارس 12, 2015 بیان دیدگاه

«خرچنگِ» رؤیایی

 

 

پیش از این، در بخش چهارم، مقایسه ای انتقادی طرح شد میان کارکرد زبان رکیک جنسی در ادبیات پرخاشگر⁄ انتقادی⁄ هجوآمیز با کارکرد زبان پورنوگرافی و «زیبا» سازی واژه های «سه کاف» در ادبیات امروز. در آنجا به این نکته اشاره رفت که در سنت ادبی کهن و در زبان زندۀ فارسی، این گونه واژه ها با بار رکیک شان بکار رفته اند و بکار می روند؛ آنها در نظم و نثر کلاسیک فارسی ابزار کار مضکه آوری و برانگیزی در زبان بوده اند و در سمت و سویی انتقادی – اعتراضی تأثیرگذاشته اند. به بار تحقیرآمیز و مرعوب کنندۀ این گونه واژگان جنسی در زبان زندۀ فارسی اشاره شد.

از یدالله رؤیایی نام بردم که در سروده ای، تجربه هایی برای «زیبا» سازی این واژگان کرده است؛ همچنین از دیدگاه وی یاد کردم که به روشنی این گرایش ادبی را تئوریزه می کند. بی شک جریان «آوانگارد» پورنوگرافی در ادبیات امروز چهره ای معتبرتر از رؤیایی برای توجیه و تقویت خویش نخواهد یافت. نفوذ زبان شعری او تنها محدود به رویکرد روزافزون این موج به «ادبیات اروتیک» نمی شود؛ بلکه اسنوبیسم و مهجورگرایی در خلق تصاویر شاعرانه و یا از کنار معانی ویراژ دادن و رد گم کردن در «چند لایگی» زبان نیز باید تا حد زیادی مرهون طبع آزمایی های جا افتادۀ وی (و رضا براهنی) در امر سرایش باشد. از همین روست که در اینجا اثری از رؤیایی را نمونه گرفته ام. ناگفته نماند که – برخلاف پیروانی از این راه – رؤیایی در «شعر اروتیک» اش با حزم بسیار و با «تدابیر امنیتی ویژه» به سراغ این گونه واژگان می رود. این نشان می دهد که حتا در ذهن او نیز (برخلاف ادعایش در تئوری) «نامی» چون «کیر» یا «کس» (یا نامی از همان حوالی)، تنها به اعتبار ارزش «هجایی و لغوی» اش نمی تواند بیاید در «متن اروتیک» او «بنشیند.» او نیز مجبور است پرهیز کند تا کل بازی را نبازد.

شعر رؤیایی را به نام «زبان تن» نگاه کنیم.* ببینیم که «سه کاف» یا «دو کاف» در ادبیات این شاعر چگونه «زیبا» می شود و کارکرد این گونه سرایش چیست؟ سرآغاز شعر کلامی است برگرفته از انجیل، از زبان مسیح خطاب به حواریونش در شام آخر: «این تن من است، بخوریدش». با چنین پیش درآمدی، ذهن می رود به سوی «کلام مقدس»، اسطوره های مذهبی، قدیسان، قربانی شدن مسیح، عروج، رستاخیز و الی آخر. خود شعر هم با این دو سطر آغاز می شود: «انسان برهنه تنها نیست ⁄ هیچ انسان عجیبی تنها نیست». با این آغاز گرچه ذهن به سوی انسان زمینی باز می گردد، اما باز هم برهنگی اندام مسیح بر صلیب تداعی می شود.

ذهن در چنین فضاهایی سیر می کند که ماجرای اصلی آغاز می شود: عمل جنسی و یا پیش درآمد آن. البته زبان هنوز بسیار مبهم و غیرمستقیم است. ذهن هنوز در آن بالاها سیر می کند:

» وقتی که قله هایش را پوست ⁄ می گستراند ⁄ و هواهای من از پوست ⁄ صعود هوایند…»..

در سطرهای بعدی زبان صریح و صریح تر می شود و ذهن می رود همانجایی که باید برود: » زبان پرسه بر چین ⁄ بر ابر» تا کم کم نزول کامل شود: » بر ابریشم ⁄ بر یَشم» [و نه بر پَشم!]، » زبان پرسه بر چاله بر چول» [و نه بر «چوچوله»!]، و بر این روال ذهن باز بخواند همان قصّه ای را که از بر است و بماند که پس کو جادوی زبان؟ آن صعود کجا و این نزول کجا؟ پس آن انسان عجیب را کی زیارت خواهد کرد؟ که ناگهان چند سطر بعدتر: «خرچنگ خفته از جا برمی خیزد» و قضیه دیگر کاملاً کمیک می شود. و بلافاصله در سطر بعدی هم «کیر» می آید کنار «ماه اساطیر» می نشیند تا ذهن، ترفیع مقام ایشان را باور کند. و ما البته هیچ نباید بخندیم چون اگر چنین کنیم، دیگر اروتیسمی در بساط نمی ماند. این شعر باید بسیار جدی باشد. و ذهن می خواند که این «کیر» اساطیری «در فکری بی حیا ⁄ از حیا می ماند ⁄ سخت می شود». بسیار عالی! و بلافاصله شاعر می سراید:

 «در تو جمع می کنم ⁄ با تو جمعه [و نه جماع] می کنم ⁄ وعضو میانی ام را ⁄ رکوع خفته را ⁄ نهفته را».

و اگر ذهن با این تصاویر یاد جماع شب جمعۀ حاج آقا هم بیفتد، باز هم نباید بخندد؛ چون ما با شعری جدی و «اروتیک» سرو کار داریم!

و سرانجام «قصر سیاه کوچک تو باز می شود». و ذهن باز می رود پیش «خرچنگ خفته» ای که از جا برخاسته که حالا لابد می خواهد وارد این «قصر سیاه کوچک» شود… خدا بخیر کند! اما نه، حتا اگر اینجا هم ذهن برود به سوی فضای فیلمهای کارتونی برای بچّه ها، باز هم این شعر جدی و «اروتیک» است. تصاویر دیگری از پس آن می آید که اوج گرفتن عمل جنسی را توصیف می کند. القصّه شعر اینگونه به پایان می رسد: «در سینه در تمام سینه ی تو ⁄ جا آنچنان می مانم انگار ⁄ دنیا در کس تو به آخر رسیده است.» خب، ذهن برود چه کار کند، اگر که با این سطر آخر، ناگهان مستهجن ترین دشنامهای جنسی مردان به خواهر و مادرشان، برایش تداعی می شود و کل شعر برایش یک بازی مضحک می نماید؟ آیا جادوی «زبان تن» همه اش همین بود؟ پس از آن تفاخر زبانی، پیچیده کردن زبان، آوردن تصاویر و نمادهای اساطیری⁄ مذهبی و یا گفتن و نگفتن «آن راز مگو»، آخر ِ شعر باید به اینجا می رسید؟ یعنی اینبار هم باید پکی نزنیم زیر خنده و یاد لودگیها و شوخیهای مستهجنی که درگوشی شنیده ایم نیافتیم، چون رؤیایی هوس کرده در این شعر «اروتیک»، واژه های رکیک جنسی را تشخص ببخشد و «عجیب» شان کند؟

باشد خنده مان نمی گیرد. چون هرچه باشد چند سطری هم هست که ذهن را به فضای دیگری می برد. از این گونه:

«معمار خرابه های من مار ⁄ از لانه پرستو پائین می آید ⁄ و چهرۀ تو ⁄ بر پلک بسته واژۀ مجهولی است…»

در سراسر شعر، این تنها جایی است که یادی از «چهرۀ» یک انسان می شود. و اینجا هم پلک بسته است. از «چشم» یا «نگاه» انسان هیچ تصویر یا سخنی نیست. یعنی درست اعضایی که حالات روحی و عاطفی انسان را لو می دهد، در شعر رؤیایی غایب می شود. این در حالی است که (به جز واژه ها و استعاره هایی که به عضو جنسی برمی گردد) مثلاً هفت بار واژۀ «زبان» می آید و هشت بار واژۀ «پوست»، و ذکر دیگر اعضای بدن از جمله کمر، ناخن و سینه نیز هست. ما تنها با «چشم تن» روبرو هستیم و گویی این «تن» فاقد سر و روح است. تصویر «و سر به پیش پای تکاندن ⁄ گوئی که زاری بر دیواری» هم نشانی از کشش روحی بین دو انسان ندارد. هر چه هست تن تفکیک شده از سر است. «تو» ی مورد مخاطب شاعر، انسان تقلیل یافته به «تن» است و بعدی فراتر از این ندارد؛ و با این همه باز «انسان برهنه در مرگ تنها نیست»! چرا؟ شاید چون این انسان اصلاً «سر» ندارد که احساس تنهایی کند؟! «زبان تن» میان زبان پورنوگرافی و زبان «عجیب» بودن مانده و آن نمادها و استعاره های اساطیری و مذهبی هم نتوانسته این «دو کاف» رؤیایی را توجیه کند. در سرودۀ او آنجا که زبان در پی «عجیب» کردن پورنوگرافی نیست و لحظه ای تصویرگر «شور انسانی» می شود، ذهن شاید بتواند  ُرمانسی را هم تصور کند. چون اینجا:

«و آب در گره آب می ماند ⁄ جشن سیاه ابریشم در تو ⁄ رقص درخت در من»

چشم انداز نهایی «زبان تن»، اما، ازهمان نگاه تسلط جویانه و یغماگرانۀ مردانه است: شکار «تن» زن، و ماندن «در سؤالی حیوانی». و این همه با تصاویری از جانوران، سخت پوست و خزنده، مانند «خرچنگ» و یا «مار»ی که از «لانه پرستو پائین می آید». جای فروغ خالی که گفت: «مرا به زوزۀ حیوان در عضو جنسی چه کار؟ ⁄ مرا به حرکت حقیر کرم در خلاء گوشتی چه کار؟»

این سخن به درازا کشید و باید باز هم در این نقد و قیاس درنگ بیشتری کرد. هنوز نکته هایی باقی است که شرحش می ماند می ماند برای  مجال آتی

پانویس

 

* «زبان تن» از سایت «یداله رؤیایی» ( http://royaee.malakut.org ) :

http://royaee.malakut.org/archives/2007/02/post_59.html

دسته‌ها:مقاله, نقد برچسب‌ها:

طنز و شهرآشوبی در زبان زنانه (4)-هایده ترابی

مارس 12, 2015 بیان دیدگاه


ما و حضرت آقای اروس

پیش از این، در بخش سوم، نمونه‌هایی از «شهرآشوب» های عاشقانۀ مه ستی گنجه‌ای را در کنار «شهرآشوب» های هجوآمیز او قرار دادیم. دیدیم که در این گروه دوم، پرده‌دری، نقد و اعتراض از دریچۀ جنسیتی زن، همراه با رکیک‌گویی و تصاویر مضحکه‌آور جنسی است. همانگونه که پیشتر اشاره رفت به کارگیری این گونه زبان در ادبیات کهن فارسی سنتی دیرینه دارد. سرایندگانی بزرگ چون سنایی، مولوی، سعدی و عبید هرکدام از دریچۀ نگاه مردانه‌شان به این زبان دست یازیده‌اند. از ادبیات دوران مشروطه هم «عارف‌نامۀ» ایرج میرزا را سراغ داریم که هم در روانی و شیرینی سخن و هم در مستهجن گویی زبانزد همگان است. شاید مه ستی گنجه‌ای (یحتمل برخاسته از قرن پنجم هجری) نخستین سراینده‌ای باشد که چنین زبان گزنده و هجوآمیز جنسی را در شعر وارد کرده است. به هر رو اما، همۀ این سرایندگان، صرفنظر از نگاه جنسیتی متفاوتشان، این گونه زبان را دستمایۀ سروده‌های انتقادی، اعتراضی و پرووکاتیو خود کرده‌اند. در پیوند با همین نکته است که می‌خواهم مقایسه‌ای انتقادی میان کارکرد رکیک گویی در ادبیات معترض و روشنگرانۀ زنان با گرایش پورنوگرافی درتولیدات متأخر نویسندگان ایرانی به دست دهم.

آیا زبان گروتسک جنسی همان پورنوگرافی است؟ کجا زبان تجاوز آغاز می‌شود و کجا زبان دفع تجاوز؟ اروتیسم یا مرگ اروتیسم؟ پرداختن به این نکته‌ها از آنجا ضرورت می‌یابد که امروزه، نگاهی آلوده به فرهنگ تجاوز و لمپنیسم، نگاهی آلوده به خود- ابزار- پنداری ِ جنسی ( با اتیکتِ هنر ِ «تابوشکن» و «آوانگارد») زیر عنوان «رنسانس ادبیات اروتیک فارسی» در شعر و داستان سخت مدعی گشته و مشغول بازاریابی است. جالب اینجاست که واژگان و زبان مضحکه‌آور و هجوآمیز جنسی در شعر کهن و کلاسیک فارسی، اینبار در تظاهری از «ادبیات آوانگارد» با مارک «زبان اروتیک و زیبا» و یا حتا «زبان زنانه» عرضه می‌شود. پندار بر این است که گویا اینک زمانش رسیده که از واژه‌های جنسی «پارسی» و «ملی»مان (چون «کیر» و «کس» و «کون») اعادۀ حیثیت کنیم، آنها را بر سر بگذاریم و به عنوان واژه‌هایی «اروتیک» و یا «تابوشکنانه» در شعر و داستان مان حلوا حلوا کنیم.

باید دید که این واژه‌ها و ترکیبهای هم خانواده شان چه تاریخی دارند، در چه ساختار فرهنگی و اجتماعی «نام» عضو جنسی را به خود گرفته‌اند، در ادبیات کهن ما و یا در شعر زنانۀ مه ستی گنجه‌ای با چه نگاه و تمایزهایی بکار رفته‌اند و سرانجام در زبان زندۀ فارسی امروز چه کارکردی دارند. می‌دانیم که این تنها زبان فارسی نیست که مجهز به واژه‌های رکیک و تحقیرآمیز است. در همین زبان آلمانی برای عضو جنسی زن یا مرد، دست کم برای هر کدامشان، شش هفت واژۀ رایج وجود دارد؛ با کارکردها و بارفرهنگی متفاوت و ویژه. برخی از آنها بی تردید دشنام جنسی محسوب می‌شود و در گوش مخاطب، زنگی به شدت توهین آمیز و پرووکاتیو دارد.* بنابراین اگر هم در غرب نویسنده‌ای با دید انتقادی سراغ چنین زبانی می‌رود، قصد زیبا و دلپذیر کردن آن را ندارد، بلکه در پی چالشی ریشه‌ای و بیرحمانه با مخاطبش است. حتا نویسنده‌ای که به ادبیات سادومازوخیستی روی می‌آورد، باید بداند که با زبان تجاوزبار و به شدت آزاردهنده‌ای سروکار دارد؛ اگر نه گرایش سادومازوخیستی دیگر معنا نداشت.

پرسش این است که چگونه ممکن است با زبان سکسیستی مردانه و «سه کاف» سرایی امروزین به زبانی اروتیک و یا باصطلاح «زنانه» دست یافت؟ براستی چرا باید این واژه‌ها دیگر زشت و رکیک و وقیح نباشند، زمانی که کاربرد آنها در زبان و فرهنگ مردسالار ما هنوز به شدت تهاجمی، تحقیرآمیز و آزار دهنده است؟ این واژه‌ها در کدامین نمونه، در کدامین ترکبیات، در کدامین زبان و آثار به نقد گرفته شده‌اند؟ گرایش پورنوگرافی در ادبیات امروز ما چه می‌گوید؟ چگونه می‌توان از رستاخیز ِ فرهنگی ِ واژگان ِ تبعیض آمیز و تحقیر آمیز جنسی سخن گفت، زمانی که هواخواهان این زبان با همۀ تلاش برای «زیبا سازی» و تطهیر آن تنها عرض خود برده‌اند و تنها پوزخندی نصیب خویش کرده‌اند؟

این گرایش که پیش از این در نزد برخی نویسندگان و قلم بدستان تبعیدی و مهاجر سوسه داشت و می‌توانست تنها در خارج از ایران نمود پیدا کند، اینک با حضور در شبکۀ جهانی اینترنت دیگر مرز جغرافیایی نمی‌شناسد. در مهاجرت و تبعید، تجربه‌ها و نظریه پردازیهای یدالله رؤیایی در این زمینه برجسته است و نیز آثاری از اکبر سردوزامی که با فاصله و تمایزهایی، به این موج می‌پیوندد. سرکردۀ نظری گرایش پورنوگرافی در تولیدات شعری کنونی، یدالله رؤیایی، در نوشته‌ای زیر عنوان «عضو جنسی در شعر» (هفته نامۀ شهروند، شمارۀ 1108) از «ادبیات شهوت» در کنار «ادبیات اروتیک» نام می‌برد و بر این باور است که:

«هر عضو جنسی برای خود نامی دارد، که با همان نام در متن می‌نشیند و، مثل دیگر نامهای بدن، ارزش هجایی و لغوی خود را در شعر با خود می‌برد، و زیر تیغ ریا، پرده داری و ضعف اخلاقی محیط خود، سانسور نمی‌شود.» (همانجا)

او برای مستدل کردن دیدگاه خویش، بیت هایی را از مثنوی مولوی نقل می‌کند که در آنها مکرر «نام»های عضوهای جنسی مانند «کیر» و «کس» آمده و یا اینکه در توصیف «جماع خاتون با خر» است و یا در توصیف «کودک امرد زشتی» (پسربچه ای) است که «هم نهاد اندر پس کون بیست خشت…» تا مگر از» … مشتی حمزه خوار⁄  چشم ها پرنطفه، کف خایه فشار» در امان باشد. رؤیایی بر این تصاویر مضحکه آور که مولوی از دید خودش (در نقد روابط و پندارهای زمانه اش) آفریده و بی تردید آلوده به فرهنگ تجاوز، لافزنی و فاعل پسند مردانه نیز هست، نام «اروتیسم در ادبیات» را می‌نهد؛ حتا اگر که: «این شعرها پیش از آنکه به خود تن بپردازند به عرف تن و به رفتار آن در جامعه» بیاندیشند.(همانجا)

رؤیایی ادامه می‌دهد:

«ما باید بتوانیم تن و تابوهایش را به شعر برسانیم. و شعر را به آنچه در طلب آنست – به زیبا – برسانیم. و زیبا، در هر متنی اروتیک است. یک نویسش خوب – شعر یا نثر – ما را در تمتع از خود گاه تا مرز انزال می‌برد» [پیداست که خطاب رؤیایی به آقایان است] «و در این معنی، ادبیات اروتیسم است. و چیزی جز اروتیسم نیست.» (همانجا)

نکته اینجاست که در هیچ کدام از بیت های مورد اشارۀ رؤیایی از مولوی، خود تصاویر ِ جماع یا واژه‌های جنسی ِ «کیر» و «کس» و «کون» زیبا نمی‌نمایند. مولوی برعکس کوشیده تصاویر زمخت و خشن و مضحکی با این واژه و ترکیبها بیافریند. مانند:

«کون دریده همچو دلق تونیان…» یا «ذکر قائم چو شاخ کرگدن» یا  » مردی این مردی ست نه ریش و ذکر ⁄  ورنه بودی شاه مردان کیر خر» یا » چون ذکر سوی مقر می‌رفت راست ⁄  رستخیر و غلغل از لشگربخاست ⁄  برجهید و کون برهنه سوی صف ⁄  ذوالفقار همچو آتش او بکف… » و یا «خائفان راه را کردی دلیر ⁄ از همه لرزان تری تو زیر زیر ⁄  ای مخّنث پیش رفته از سپاه ⁄  بر دروغ ریش تو کیرت گواه ⁄ چون ز نامردی دل آکنده شود ⁄  ریش و سبلت مایه خنده شود.»

براستی این زبان و تصاویر ریشخند آمیز و گاه حتا خشن، چه بار اروتیکی می‌تواند داشته باشد؟ البته ما بخیل نیستیم. یعنی شاید کسانی باشند، مانند آقای رؤیایی، که با این تصاویر حس «اروتیک» درشان زنده شود؛ و همۀ ما هم می‌دانیم که تحریک جنسی، بنا به عادت و رفتار، گاه با خشن ترین، زمخت ترین و مضحک ترین تصاویر برای افراد پیش می‌آید. اما باز هم این معیاری برای «زیبا شدن» و رکیک نبودن این واژه‌ها در شعر مولوی نیست. و حکم از این یک جانبه‌تر و خودبینانه‌تر نمی‌شود که معیار ادبیات اروتیسم را در مرز انزال جنسی آقایان از یک «نویسش خوب» دانست. می‌بینید که «ما» ی مورد خطاب رؤیایی تنها مردان ِ هم‌عرف و هم‌پسند وی را در بر می‌گیرد، اما او از این امر، حکمی کلی برای ادبیات اروتیسم صادر می‌کند. از سوی دیگر، درک رؤیایی از غایت ِ شعر و «نویسش خوب»، رویکردی محافظه کارانه، سنتی و غیر مدرن را نشان می‌دهد. «زیبایی» را غایت شعر و ادبیات و هنر دانستن از تعاریفی است که تا قرن نوزدهم در غرب برای زیبایی شناسی هنر معتبر بود. در قرن بیستم اما این معیار با پیدایش موجها و گرایشهای انتقادی نو در هنر اعتبار خود را سراسر از دست می‌دهد. پس از این «زشتی»، اعتراض و یا نگاه انتقادی هنرمند، زیبایی شناسی نوینی را در هنر می‌آفریند. نویسندگان در کارشان به زبان وقیح و زمخت و گروتسک از موضعی انتقادی و یا روشنگرانه دست یازیده‌اند؛ امری که در ادبیات کهن ما (گیرم اغلب با نگاه آموزشی مردسالارانه و به صورت پند و اندرز) پیشینه و جایگاهی داشته است

واقعیتی که این موج از نویسندگان امروزی منکرش هستند و یا در زبانشان بدان بی اعتنا می‌مانند، کارکرد سلطه جویانه، تجاوزگرانه و تحقیرآمیز این نوع واژگان جنسی ِ مَردْمَدار است. آنها مدعی هستند که می‌توانند در آثارشان، گذشته و تاریخ جنسیتی یک زبان و واژگان جنسی را با صِرفِ زبان‌آوری و با کنار هم چیدن تصاویر شاعرانۀ شیک و زیبا پاک کنند و یا آنکه با مصرف بی‌دریغ چنین واژگانی «ادبیات اروتیک» زن دوستانه بیافرینند! حاشا که من خود واژه و تصویر و ترکیبی را در زبان هنری ممنوعیت پذیر بدانم، اما بر این باورم که می‌توان درجۀ توفیق، جایگاه و کارکرد آثار این مدعیان را جداً مورد تردید قرار داد. باید دید که اینان، مثلاً در مقایسه با زبان مه ستی گنجه‌ای، بار فرهنگی و جنسیتی واژگان جنسی را کجا به چالش گرفته‌اند؟ کار اینان «تابوشکنی» و «روشنگری» است یا تولید ادبیات نازل و سطحی؟ ساختارگرایانه‌ترین، آبستره‌ترین و معناگریزترین آثار ادبی خواه ناخواه با کدهای فرهنگی مخاطب برخورد خواهد کرد؛ پس چه پوچ خواهد بود اگر که نویسنده‌ای واژه‌ای را به «ارزش هجایی و لغوی» اش تقلیل دهد و بار عاطفی، حسی، فرهنگی، تاریخی، اجتماعی و جنسیتی‌اش را در زبان خود و دیگران انکار کند. این جز یکسونگری و یا فریبکاری ادبی چه می‌تواند باشد؟

گپ ما با حضرت آقای اروس به پایان نرسیده است؛ ناگزیریم که این مقایسه را، هر چند گذرا، با رجوع به نمونه‌هایی به انتها بریم. در بخش آینده نگاهی خواهیم داشت به سروده‌ای از یدالله رؤیایی، بی توجه به زبان اثری چون «عارف نامه»ی ایرج میرزا نیز نیستیم و …

پانویس:

* برخی ازرایج ترین واژه‌ها در زبان آلمانی، برای عضوجنسی زن، بدین قرارند:

Vagina(لاتین), Scheide, Muschi, Möse, Fotze

از این میان، دو تای آخری، واژه‌هایی بسیار رکیک به شمار می‌آیند و در پورنوگرافی و یا به عنوان دشنام بکار گرفته می‌شوند. آخرین واژه (Fotze)، خطاب به زنان، آن قدر بار سکسیستی ضد زن و توهین آمیز دارد که می‌توان بکارگیرنده‌اش را تحت پیگرد قانونی قرار داد. سومین واژه تنها میان دختران نوجوان رایج است، اگر دیگران آن را بر زبان آورند یا به قصد شوخی و تمسخر است و یا به قصد تحقیر. دو واژۀ نخست باری کاملاً خنثی دارد و زنان آلمانی به صرف شنیدن آنها برافروخته نمی‌شوند. این دو واژه بار علمی و پزشکی هم دارد و بی هیچ پرهیزی در رسانه‌ها بکار می‌رود.

دسته‌ها:مقاله, نقد برچسب‌ها:

طنز و شهر آشوبی در زبان زنانه (3)- هایده ترابی

مارس 12, 2015 بیان دیدگاه

مه ستی گنجه‌ای

از طنّازی‌های عاشقانه تا رکیک‌گویی‌های «خراباتی»

در بخش پیشین (دوم) نگاهی انداختیم به ویژگیهای زبان پرخاش، زبان پرووکاسیون و کارکردهای آن در ادبیات زنانه. و نیز به التزام فرهنگی، اجتماعی و سیاسی‌ای اشاره رفت که چنین استه تیک زبانی را خواسته و ناخواسته در دستور کار زنانی هنرمند قرار داده است. بر آن بودم که نمونه‌هایی از این گونه زبان را که در ادوار کهن و نو شعر فارسی درخشیده‌اند و هنوز به شکل حیرت‌آوری برای ما زنده و گویا و گزنده هستند، بازنگری کنم؛ و از آن جمله‌اند «شهرآشوب»های مه ستی گنجه‌ای.(1) در سروده‌های وی از طنّازی‌های عاشقانه تا رکیک‌گویی‌ها و مضحکه‌آوری‌هایی (گروتسک) یافت می‌شود که آشکارا با چهارچوبهای جنسیتی دنیای مردانه در ستیز است. این مادر پرووکاسیون زنانه در شعر فارسی، به یاری تخیل، چرخش و بازیهای زبانی، دنیای مردانه و ساختار تبعیض آمیز آن را از بیخ و بن کله پا می‌کند و بهم می‌ریزد.

مه ستی گنجه‌ای، که شرح زندگانی و تاریخ زیستش نامستند و آمیخته به روایتهای نامعتبر باشد و تنها اشاره‌ها و داده‌هایی دربارۀ وی در برخی منابع کهن موجود است، اگر که نخستین طنّاز و شهرآشوب (پرووکاتور) شعر فارسی نباشد، بی شک یکی از پیشگامان این گستره است. تاریخ زیست وی را، بنا بر قول منابع گوناگون، از سده‌های دوم تا ششم و حتا دهم هجری ذکر کرده اند. آنگونه که معین الدین محرابی در پیش گفتار خویش بر رباعیات این شاعره مشروح کرده، برخی او را از شاعران عهد غزنویان می‌دانند و برخی از شاعران عهد سلجوقیان. کهن ترین منبع موجود («تاریخ گزیده»، سدۀ هشتم) وی را برخاسته از قرن پنجم هجری می‌داند و نیز معاصر سلطان محمود غزنوی. اگر این قول درست باشد، حول و حوش زمانی که فردوسی در شاهنامه قالب زن مطلوب و آرمانی‌اش را، در نقش معشوقه و خدمتگزار یلان و شاهان، ریخته و سرگرم نکوهیدن سودابه‌های «مردباره و تبه کار» بوده، مه ستی، «شاعرۀ خراباتی»، در گنجه ساز دیگری را کوک کرده بوده است. او با شعرش به نانوا و قصّاب و مؤذن و دیگر صاحبان حرفه‌ها و اصناف بند می‌کرده و در قالب ِ گونه‌ای از شعر که خود پایه‌گذارش بوده و «شهرآشوب» نامیده می‌شود، هر آنچه دل تنگش می‌خواسته، در وصف مردان و خطاب به آنان، بر زبان می‌رانده است.

نیم واقعیت، نیم افسانه و اسطوره، هر چه بوده، نام مه ستی در ادبیات فارسی، چهرۀ دیگری از زنی نقش آور و این جهانی به دست می‌دهد که با «گفتار و کردار شایستۀ» زن آرمانی فردوسی به هیچ روی سازگاری ندارد. مه ستی حتا با معشوق یا شوی خود («پور خطیب») وارد مناظرات و مطایباتی می‌شود که جای آبادی برای ناموس پرستی و غیرت مردان باقی نمی‌گذارد. همین قدر می‌دانیم که وی آنگونه زیسته و سروده که به گواه اشاراتی در برخی رباعیاتش، سر و کارش به زندان و غل و زنجیر هم افتاده است. به این رباعی‌های عاشقانه دقت کنیم:

موذن پسری تازه تراز لاله ی مرو⁄ رنگ رخش آب برده ازخون تذرو

آوازۀ قامت خوشش چون برخاست ⁄  درحال، به باغ، درنماز آمد سرو

و یا این:

سهمی  که  مرا  دلبر ِ خـبّـاز  دهد ⁄  نه  از  سر ِ کينه، از  سر ناز دهد

درچنگ غمش بمانده‌ام همچو خمير ⁄  ترسم  که  به  دستِ  آتشم  باز دهد

بی شک تنها همین که زنی با این زبان شوخ و شنگ سر به سر «کسبۀ محترم» می‌گذاشته و یا نمادها و مفاهیم مذهبی را به بازی می‌گرفته تا چیرگی نیروی عشق و زندگی را بر «پارسایی» اهل دین آشکار سازد، کافی بوده تا شهری را بهم ریزد؛ دیگر چه برسد به نگاه و زبان سراسر هجوآمیزی که ارکان نظم جنسیتی مردسالارانه را به هم می‌ریزد. چون این:

قاضی چو زنش حامله شد زارگريست ⁄  گفتا  زسر کينه که  اين واقعه چيسـت؟

من  پيرم و  کير من  نمی‌خيزد  هيـچ ⁄  اين قحبه نه مريم است اين بچه زکيست؟

عشق زنان مسن و یا سالخورده را نکوهیدن و از سوی دیگر کامجویی مردان را اززنان جوان و دختران خردسال، بدیهی شمردن، امر ناشناخته‌ای در فرهنگ ما نیست. در ایران باستان و ایران اسلامی تا به امروز دختران خردسال را به زنی گرفتن همواره سنتی پسندیده برای مردان «پارسا» و دیندار بوده است. معین الدین محرابی در پیش گفتارش بر رباعیات مه ستی، خود به منابع معتبری از آثار زرتشتی و پژوهشهای معاصر در این باره رجوع می‌دهد. و پیداست که مَه سِتی سرسختانه علیه این فرهنگ ایستاده که حتا این سروده را (درست یا نادرست) به او منسوب می‌دارند:

ازرسول بزرگ واعظ شهر ⁄  گفت روزی حکايتی خندان

که بروز قيام حی قــــــديم ⁄  چو دهد امتزاج چارارکان

هرچه ازکافرومسلمان هست ⁄  جمع گردند با تن عـــُريان

مـــی کند جبرئيل ازمخلوق ⁄  رده هائی جدا زپيروجوان

هرچه پيراست سوی ناربرد ⁄  هرچه باشد جوان برد به جنان

پيرزالی کريه وبد منظــــر ⁄  گفت با واعظ خجسته بيان

اين حديثی که نقل فرمودی ⁄  زآن رسول بزرگ هردوجهان

شامل حال ما اگر باشـــد ⁄  تيز بر ريش آدم نادان

حادثه‌ای که در شعر مه ستی رخ می‌دهد، جابجایی نقشهای زن و مرد در نظم جنسیتی مردسالارانه به زبان طنز است. او صدای مضحکه‌آمیز «زن بد» و «زن قحبه» می‌شود و سلاح را با همان زبان برمی گرداند بسوی مرد؛ تا جایی که مردش را همچون ابزاری برای رفع نیازهای جسمانی خود توصیف می‌کند و به طعنه و ریشخند قوانین شرعی را به نفع خود بر می‌گرداند:

من مه ستی ام بر همه خوبان شده طاق ⁄  مشهور به حسن  در خراسان  و  عراق

ای  پور خطیب  گنجه ، از  بهر  خدا ⁄  نان باید و گوشت و ایر، ورنه سه طلاق

گروتسک یعنی تا مرز غیرقابل تحملی نازیبا و پوچ و مضحک

باید توجه داشت که در سروده‌های مه ستی، ما با تطهیر، تلطیف و «زیبا» نمایی واژگان و زبان تبعیض‌آمیز جنسیتی روبرو نیستیم. بار تحقیرآمیز و تجاوزبار این زبان نه رتوش می‌شود و نه انکار. کاری که مه ستی می‌کند، گونه‌ای زهرخند و دهن‌کجی شاعرانۀ زنانه است، نقد فرهنگ و ساختار تبعیض‌آمیز جنسیتی است که در زبان زندۀ فارسی رسمیت دارد و تا روزگار ما همچنان نیرومند برجا مانده است. در طنز و هجو مه ستی گونه‌ای جا به جایی تصویری از نقش زن و مرد رخ می‌دهد؛ مضحکه و تجاوز و خشونت اما همچنان باقی است… مانند اینجا که خطاب به فصّاد می‌گوید:

گفتم که رگم تنگ بزن همچو کسم ⁄  شنید و فراخ زد چو کون زن خویش

اشارۀ او  به مرد فصّاد یا «رگ زن»، خود به تنهایی تصویر خشونت، جراحت و خونریزی را تداعی می‌کند. تشبیه «رگ» به «کس» ِ مشتری زن، و «رگ زنی» مرد فصّاد که عمل «گاییدن» یا بر «کون» زن ِ خویش گذاشتن را هم برای خواننده می‌تواند تداعی می‌کند، خواه ناخواه هم تصویری مضحکه‌آور را به دست می‌دهد و هم زنده کنندۀ صحنۀ یک تجاوز جنسی است. سراینده جسم خویش را در کنار جسم زن فصّاد می‌گذارد که اینگونه زیر تیغ و تسلط جنسی مرد قرار دارد. و این همان بندبازی میان زبان تجاوزگر و زبان دفع تجاوز است. یا اینجا که خطاب به شوی یا  معشوقش می‌گوید:

آن ترک پسر که من ندیدم سیرش ⁄  باشد که زبر باشد و باشم زیرش

هان ای پسر خطیب تا صلح کنیم ⁄  تو با کونش بساز و من با کیرش

می بینیم حتا آن زمانی که سرایندۀ زن تلاش می‌کند جایگاه جنسیتی خویش را جا به جا کند، نمی‌تواند نقش مفعولانه جنسی خود را در برابر «ترک پسر» انکار کند، بنابراین شوهر یا معشوق را به یاری می‌طلبد که این نقش را بهم ریزد و براستی گونه‌ای آنارشی جنسیتی هم تصویر می‌گردد. مه ستی با این زبان و در نمونه‌هایی از این دست، در واقع اشتهای جنسی را بر خواننده کور می‌کند. بگذریم از اینکه خواننده داریم تا خواننده! (2)  این رباعی احتمالاً باید پاسخی دندان شکن بوده باشد به طعنه‌ها و حسادتهای پورخطیب که به قولی، مه ستی منکوحه اش بوده است.

یا نگاه کنید به این رباعی که تصویر کالای تن و سکس را در دّکان قصابی با صف مشتریان (مردان) به زبان طنز زنده می‌کند:

آن   دلبر ِ  قصّاب   دکان   می آراست ⁄  استاده  بُدند  مردمان  از  چپ و راست

دستی به کفل برزد و خوش خوش می‌گفت ⁄  احسنت ،  زهی ،  دنبۀ فربه که مراست

در این نمونه نیز سراینده از جایگاه جنسیتی خویش به عنوان زن، مرد قصاب را نقشی مفعولانه می‌بخشد. نزول تصویر قصاب، به عنوان مردی خشن و قدرتمند، به سطح گوشت و دنبۀ قصابی، به ریشخند گرفتن زور بازو و قدرت مردانه است. گونه‌ای سلب قدرت و مقام مرد است در زبان. یا باز در اینجا:

قصاب  یکی دنبه  برآورد ز پوست ⁄  در دست گرفت و گفت وه وه چه نکوست

با خود گفتم که  غایت حرصش بین ⁄  با  این همه  دنبه ، دنبه  می‌دارد  دوست

جایگاه قصاب با  ِمتاع و مُطاع بازارش «دنبه» جا به جا می‌شود و مفهوم تن‌فروشی و خودفروشی با حرص و اشتهای مرد قصاب نسبت به کالای تن همراه می‌شود.

با چنین شهرآشوبی‌هایی، جای شگفتی نیست که آثار مه ستی گنجه‌ای از صفحۀ روزگار محو شود و چهرۀ اینجهانی او در هالۀ افسانه و اسطوره و عرفان گم شود. در سراسر جغرافیای فارسی زبان، تنها یک دیوان «از وی تا اوائل قرن دهم در هرات بر جای بوده» که آن هم با حمله عبیداله خان ازبک به هرات از میان رفته است. (3)  (خدا ذلیل کند این عبیدالله خان را!)

در بخش آینده باز هم برمی‌گردیم به کارکرد زبان گروتسک و رکیک‌سرایی ؛ و مقایسه‌ای هم خواهم کرد با «سه کاف» سرایی و گرایش پورنوگرافی در ادبیات فارسی امروز. تا مجال بعدی.

پانویسها:

1 – تلفظ درست نام این سراینده ناروشن است. معین الدین محرابی در پیش گفتار خود بر سروده‌های مه ستی گنجه‌ای این نکته را مشروح می‌کند. نخستین شکل تلفظ  این نام را او» مَه سِتی» ذکر می‌کند؛ اما تلفظ رایج آن «مَه ستی» است. (معین الدین محرابی: مه‌ستی گنجه‌ای – بزرگترین شاعرۀ رباعی‌سرا. آلمان (کلن) و سوئد: نشر رویش و باران، 1373).

2 – در اینجا شایسته است که یادی از پرووکاتور بزرگ فمینیست، الفریده یلینک (نویسنده اتریشی) شود که در تصویر اشکال مضحکه آور و بکارگیری زبان سکسیستی مردانه ید طولایی دارد. او با زبان پورنوگرافی به جنگ پورنوگرافی می‌رود. برخی وی را با کج فهمی‌هاشان از آفرینندگان پورنوگرافی زنانه دانسته اند؛ اما خودش به شدت این تلقی را رد می‌کند و آثارش هم این سمت گیری را نشان می‌دهد. او همۀ تلاشش را می‌کند تا خواننده از توصیف صحنه‌های پورنوگرافی لذت نبرد. در نگاه او،  آنچه که به عنوان «لذت بی انتهای جنسی در پورنوگرافی» توصیف می‌شود، تنها با استفاده و آزار بی وقفۀ مرد از زن امکان‌پذیر می‌شود. زنان به تبع طبیعتشان نمی‌توانند کنشگرانه و بدون احساس حقارت از پورنوگرافی لذت ببرند. این کار تنها از عهده مردان برمی آید. یلینک به کرات اظهار کرده که آثار وی را نباید مانند کالای پورنوگرافی مصرف کرد؛ خودش بر این باور است که در تلاش آفرینش گونه ای استه تیک زبانی هست تا با آن بر چهره مخاطبش بکوبد. در نگاه او سکسوالیته امری سیاسی است و نه چیزی مطهّر و مبرّی از گناه. نگاه کنید به:

„Brief von Elfriede Jelinek“, http://www.lyrikwelt.de/hintergrund/jelinek-brief-h.htm

3 – همان جا.

 

دسته‌ها:مقاله, نقد برچسب‌ها:

طنز و شهر آشوبی در زبان زنانه (2)- هایده ترابی

مارس 12, 2015 بیان دیدگاه

چرا «برانگیزی» و «برانگیختن»؟

در نوشتۀ پیشین اشاره‌ای‌ رفت به برجسته شدن عنصر «برانگیزی» (پرووکاسیون) و نقش ساختارشکنانۀ آن در هنر و ادبیات روشنگرانۀ زنان. اینک ببینیم چرا گرایش «برانگیزی» و «برانگیختن» در «زبان زنانه» چنین برجسته می‌شود.

آیا این ویژگی شامل هر اثر هنری اصیلی نیست؟ کم نبوده‌اند مردانی که با آثار هنری خود روح حاکم بر زمانه‌شان را برانگیخته‌اند. و تازه اگر قرار باشد که «برانگیزی» را به عنوان برجسته‌ترین ویژگی «زبان زنانه» بپذیریم، تکلیف آثاری چون سروده‌های پروین اعتصامی و یا اغلب سروده‌های سیمین بهبهانی چه می‌شود که با زبان «آشتی» و «خرد زنانه» آمیخته‌اند؟ و مگر آفرینندگان چنین آثار «معقولی» زن نبوده‌اند؟

باید توجه داشت که مفهوم «ادبیات زنانه» همواره باری جنسیتی را در خود حمل می‌کند و این جنسیت همان چیزی است که داغ سده‌ها اسارت و سرکوب تاریخی را بر خود دارد. زن هنرمندی که می‌خواهد براستی به ندای درونی «من ِ سرکوب شده»ی خویش دل سپرد و از خشم‌ها و جنگها و آرزوها و عشق‌های فروخفته و خود سانسور شده‌اش بگوید و ترجمان این «من» ممنوع و نکوهیدۀ زنانه شود، چارۀ دیگری ندارد جز اینکه در زبانش پرووکاتیو شود. یعنی اینکه شما به‌عنوان زنی هنرمند، هر زمان که بخواهید از جایگاه جنسیت سرکوب شده به جهان نگاه کنید و خلق کنید، خواه ناخواه تابو شکنی کرده‌اید، خواه ناخواه آب در خوابگه مورچگان ریخته‌اید، و گاه نیز با سر به دیوار بتونی پندارها و فرهنگ مردسالار حاکم اصابت خواهید کرد. این بهایی است که باید پرداخت شود و راه دیگری وجود ندارد. کافی است که بخواهید از این جایگاه، صاف و ساده، رو به جهان سخن بگویید و بیافرینید تا به‌عنوان «شورشی» و «مجنون» و «عقده‌ای» مهر بخورید و طرد شوید. براستی در اینجا، پرووکاسیون ِ زبانی، برآمدِ اصالتِ کار و خودانگیختگی زن هنرمند است در اذهان جامعه‌ای که به شدت آمادگی پرووکاسیون را دارد. شما تنها زمانی می‌توانید به‌عنوان زن، دیگر تحریک کننده یا پرووکاتیو نباشید که از دریچۀ جنسیت و «من» سرکوب شده به جهان و امور پیرامون‌تان ننگرید. تنها زمانی که در نقش‌های پذیرفته شده و «معقول» تان به‌عنوان همسر، مادر، پرستار، تیمارگر، ستاره، ملکه، پرنسس و یا حتا معشوقه و فاحشه فرو رفتید و آتش‌بس دادید، دیگر در میهن تان»شهرآشوب» نخواهید بود، و چه بسا «بانوی برگزیده» و یا «هنرمند ملی» هم بشوید. و براستی «صدای زنانه»ی آزاد نمی‌تواند صدایی ملی شود؛ زیرا، بنا بر قاعده، این صدا دست کم نیمی از این ملت را باید خشمگین و تحریک کند، اگر نه دیگر آزاد و «زنانه» نیست. یا نکند بر این گمانید که «صدای زنانه» باید از نوع صدای ملکه الیزابت دوم باشد که رشادت سربازان بریتانیای کبیر را در حمله به عراق می‌ستاید؟

باید پرسید که چگونه می‌شود از جایگاه جنسیت سرکوب شده، دست به آفرینش هنری زد و پرووکاتیو نبود؟ مردان هنرمند نیز اگر در آثارشان از جایگاه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی سرکوب شده به پدیده‌ها نگاه کنند، بی شک پرووکاتیو خواهند شد؛ نمونه‌هایش در هنر و ادبیات جهان فراوان‌اند. اما باز هم زنان با شهرآشوب نویسی هاشان آنارشی بیشتری در اذهان تولید می‌کنند. چیزی که اثری را تابوشکن، برانگیزاننده و ساختارشکن می‌کند، پس‌زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی سرکوبگرانه در پذیرش آن اثر است و نه صِرفِ هوس و میل هنرمند به تابوشکنی و جنجال‌آفرینی. از همین روست که آثار هنری بنا به دوره‌های تاریخی گوناگون و ساخت فرهنگی وسیاسی جوامعی که در آنها مطرح می‌شوند، کارکردهای بسیار متفاوت دارند و گاه تأثیرهای بسیار متضادی بر مخاطب خود بر جای می‌گذارند.

«ادبیات و هنر زنانه» از جنس همان پرده‌افکنی قرةالعین در دشت بدخش است. یعنی دقیقاً همانجا که همراهان و یاران قرۃ‌العین در برابر این پرده‌دری «از حال می‌روند». براستی می‌توان حرکت سیاسی قرۃ‌العین را در آن مقطع تاریخی «بی خردی» محض و «جنون آمیز» خواند و گفت که شکست شورش یک تنۀ وی (به‌عنوان زن) محتوم بوده است. اما پس از گذشت نزدیک به دو سده، تاریخ نشان داد که این حرکت «بی خردانه» و «جنون آمیز» در جنبش زنان ایران به بار نشسته و برابری خواهی جنسیتی را پیشینه و هویت بخشیده است. هنر برانگیزاننده نیز بنا به ذات اعتراضی‌اش، اغلب در بدو امر محکوم به شکست است و یا اینگونه می‌نماید؛ اما اثری که چون کف، سوار بر امواج گذرا نباشد، در دراز مدت چون جریانی زنده دیرپایی خواهد کرد، چشم‌اندازهای بی‌انتها و کارکردهای گوناگون خود را سرانجام بر مخاطبانش آشکار می‌سازد.

کارکردها و پیامدهای این گونه ادبیات

زبان «عاطفی»، «خرد گریز»، «جنون آمیز» و «پرخاشگر»، به عنوان نمودی برجسته، تنها شامل «ادبیات زنانه» نمی‌شود. در ادبیات مردان نویسنده نیز ما کم از این دست آثار نداریم. اما می‌توان ادعا کرد که در «هنر و ادبیات زنانه» بدون این زبان، هیچ گونه شورش و روشنگری «زنانه» علیه ساختارهای ذهنی مردسالارانه به سامان نمی‌رسد. بارزترین نشانه‌ها و پی‌آمدهای «ادبیات زنانه» اینها هستند:

1- دگرگونی بار، جایگاه و کاربرد واژه‌هایی که به گونه‌ای بار جنسیتی دارند یا تابع مناسبات فرهنگی، عرفی و سیاسی هستند.

2- انتقال بحران و تضاد جنسیتی زن و مرد به سطح زبان و چالش هنری در اثر.

3- ایجاد شوک در مخاطب، ایجاد حساسیتهای عرفی، فرهنگی و سیاسی به منظور دگرگون کردن درک مخاطب و دگرگون کردن شکل پذیرش اثر.

4- از مرزهای امن گذشتن و با زبان و فرهنگ تجاوزگر مردانه درگیر شدن.

5- گام نهادن بر مرز زبان تجاوز و زبان دفع تجاوز.

6- نهایتاً، انزوای زن هنرمند به علت وجود عنصر «برانگیزی» در کار وی؛ نابودی کامل اثر و نام او و یا فراموشی مقطعی نام و اثرش.

منتقد و نظریه‌پرداز ارزنده، زنده یاد محمد مختاری، در بررسی خود از فرهنگ و ادبیات ایران به درستی بر ساخت استبدادی فرهنگ پدرسالارانه در تاریخ دوهزار پانصد سالۀ ایران انگشت می‌گذارد و ضمن ریشه‌یابی‌ها به برخی نتایج در عرصۀ زبان و ادبیات و هنر می‌رسد که در نگاه من جای چون و چرا دارد و درخور بازنگری است.

او در مقاله‌ای زیر عنوان «از پوشیده‌گویی تا روشن‌گویی»، آغاز روشن‌گویی را با انقلاب مشروطه می‌بیند و بر این باور است که در این زمان برای نخستین بار فاصله‌گیری از پوشیده‌گویی رخ می‌دهد. (محمد مختاری، «از پوشیده گویی تا روشن گویی» در: تمرین مدارا، تهران، انتشارات ویستار، 1377). او همچنین به گرایشها و چرخش‌های زبانی از جمله طنز اشاره دارد و در همین ارتباط تنها از «چرند و پرند» دهخدا به عنوان نمونۀ مثبت یاد می‌کند. مختاری در عین حال از کشیده شدن طنز به هزل به‌عنوان پیامدهای منفی ادبیات مشروطه سخن می‌گوید و بروز رک‌گویی، دریده‌گویی، هجو و دشنام را در ادبیات به عنوان روی دیگر پوشیده‌گویی، نتیجۀ ذهن استبدادی می‌داند. به گفتۀ او کیسۀ زبان پوشیده‌گوی تاریخی ما در دورۀ مشروطه پاره می‌شود و نویسندگان به رک‌گویی و دشنام می‌گرایند. مسئلۀ دیگری که مختاری مطرح می‌کند سنخ‌شناسی «زبان ستیز» در ادبیات ماست و نبودِ فرهنگ گفتگو در رک‌گویی و پرده‌دری زبانی. این دیدگاه وی نیز جای پرسش و نقد دارد.

واقعیت آن است که رک‌گویی، پرده‌دری و دریده‌گویی و دشنام‌گویی در ادبیات کلاسیک ما پیشینه‌ای دیرینه دارد و با انقلاب مشروطه آغاز نشده است. مردان ادبیات کلاسیک ما از سنایی تا مولوی و سعدی و عبید زاکانی به عریان‌گویی و رک‌گویی و رکیک‌گویی روی آورده‌اند. چنانکه «کتاب هزلیات و خبیثات سعدی که ابتدا در کلیات وی جا داشته و مشتمل بر مطالبی رکیک و آکنده از کلمات عریان بوده، بعدها توسط محمد علی فروغی حذف گردیده است…» (معین الدین محرابی، ِمهسَتی گنجه ای، بزرگترین شاعرۀ رباعی سرای ایران، 1373 ، نشر رویش و باران). به‌عنوان سرایندۀ‌ زن نیز دست کم از مه‌سَتی گنجوی خبر داریم که با همان اندک سروده‌هایی که از وی به جای مانده، از این منظر چهرۀ بسیار درخشانی در ادبیات فارسی است.

نکتۀ دیگر اینکه بر خلاف باور محمد مختاری، زبان رک‌گویی و دریده‌گویی تنها در ادبیات جوامع استبدادی بروز نمی‌کند. ما هم‌اینک شاهدیم که در جوامع مدرن و دمکراتیک غربی، گرایش به چنین ادبیات و هنری نه تنها کم نشده بلکه شدت هم گرفته است. «برانگیختن مخاطب» از ابزار و مظاهر عنصر روشنگری در هنر است و می‌بایست آن را بمثابه آغاز گفتگویی سیال در بستر فرهنگ ایستای حاکم دید و درک کرد. این گفتگو با واکنش نخستین مخاطب پایان نمی‌گیرد، بلکه با آن تازه آغاز می‌شود و بنا بر کیفیت «برانگیزی»، همراه با درک و پذیرش اثر هنری، در گسترۀ نفوذ خود ادامه می‌یابد و دیرپایی می‌کند. پرده‌دری، پرخاشگری، دریده‌گویی، هجو، هزل، مضحکه و طنز تلخ و تند و تیز را این نگارنده مظاهری از زبان «گروتِسک» و زبان «تابوشکن» می‌داند. این زبان با ساختارهای نیرومند و سرکوبگرانۀ سیاسی و فرهنگی که در نگاه هنرمند، پوشانندۀ واقعیت است و یا مانع درک واقعیت می‌شود، در می‌افتد. این گونه زبان بیش از هر چیز علیه انکار، فراموشی، بی‌اعتنایی و حساس نبودن مخاطب می‌شورد. ذهن استبدادی براستی در ادبیاتی موج می‌زند که در پس کلۀ نویسنده با انواع ملاحظات و چرتکه انداختن‌ها و بازاریابی‌ها تولید شده و روند آزاد و خودانگیختۀ انکشاف هنری را یا طی نکرده و یا اینکه در نیمۀ راه متوقف مانده است.

در ادامۀ این بحث، نمونه هایی برجسته از هجو، طنز و زبان «پرخاشگری» و شهرآشوبی (پرووکاسیون) در آثار سه شاعرۀ بزرگ ادبیات فارسی مه‌سَتی گنجوی، عالمتاج قائم مقام و فروغ بررسی خواهد شد.

دسته‌ها:مقاله, نقد برچسب‌ها:

طنز و شهر آشوبی  در زبان زنانه- هایده ترابی(1)

مارس 12, 2015 بیان دیدگاه

در بازشناسی هنر و ادبیات زنان دیدگاههای گوناگونی طرح شده که به گمان من هیچ یک از آنها نتوانسته است مرز قطعی و روشنی را میان آثار زنان و آثار مردان نشان بدهد. از همین رو پافشاری بر تمایز مطلق جنسیتی در آفرینش هنری زنان و مردان نیز شاید تلاشی بیهوده باشد. (1)  با این همه ما می توانیم بر برخی از عناصر برجسته در آثار زنانی هنرمند انگشت بگذاریم تا به درک بهتر این آثار برسیم. چرا زنان اینگونه نوشته اند و آفریده اند؟ پیامد های اینگونه خلق کردن چه بوده است؟ و سرانجام این آثار بر مخاطبان خویش چگونه تأثیر می گذارد و چه چیزی را می تواند در روند پذیرش، در فرهنگ عمومی به حرکت در آورد و دگرگون  کند؟ اینها پرسشهایی بوده برای پرداختن به بحث کنونی دربارۀ گرایش به پرده دری، پرخاشگری و طنز در زبان و ادبیات روشنگرانۀ زنان. در این مجال خواهم کوشید با نوشته هایی به هم پیوسته این موضوع را دنبال کنم.

ساختار شکنی آری، اما با چه ابزار و انگیزه ای؟

اگر قرار باشد مقوله‌ای چون «ادبیات زنانه» را بپذیریم، آن را تنها در پس و پیش کردن نشانه‌های دستوری و یا بشکن بشکن ساختارشکنی فراگیر و سطحی امروزین نمی‌یابیم. این نگارنده قصد بی‌حرمتی به اندیشمندانی چون فوکو و دریدا و… و غیره را ندارد. پذیرش و نقد آثار آنها در چهارچوبهای دیگری باید انجام بگیرد و کار این نوشته نیست. تنها می‌توانم به اطمینان بگویم که این مردان فیلسوف و اندیشمند، روحشان خبر نداشته که با تئوری‌هاشان چه تخم لقی در دهان رجال ِ (شما بخوانید نسوان ِ) «ادبیات نوظهور فارسی» خواهند شکست. (2)

گرایش به آنارشی و ساختار شکنی در زبان و آثار هنری بسیار پیشتر از این چند پیامبر «هنر و ادبیات گفتمانی» وطنی آغاز شده است. ضد شعر، ضد رمان، ضد روایت،  ضد درام، ضد تئاتر، ضد سینما، ضد هنر به عنوان جنبشی اعتراضی و آوانگارد علیه خشونت روزافزون، علیه قراردادها و ساختارهای سرکوبگر فرهنگی در جوامع بورژوایی، پیش از جنگ جهانی اول در اروپا ریشه دواند، به‌عنوان گرایشی هنری در شکلهای گوناگون جا افتاد، و پس از جنگ جهانی دوم به‌عنوان موج نو «گریزان از معنای مرکزی و منسجم» با گرایشهای گوناگون، دیگر در اروپا پذیرفته و سالار گشته بود. (3)

باری، من ویژگی ساختارشکنانۀ زبانی را که امروز «زبان زنانه» یا «ادبیات زنانه» اش می‌نامند، بس درونی‌تر و ریشه‌ای تر از این ساختارشکنی صوری و سطحی می‌بینم که خرد و کلان بدان روی آورده‌اند و بازارش امروزه روز به‌شدت داغ است. (4) و مراد از این ویژگی، البته، اپیدمی اروتیسم‌زدگی در هنر هم نیست که دیگر حتا نمی‌تواند به عنوان پورنوگرافی کارآیی داشته باشد و دل بسیاری از مصرف کنندگان را زده است.

 

در نگاه من آثار درخشان و ماندگاری از زنان هنرمند وجود دارد که بار جنسیتی‌شان دارای ویژگی‌های معینی است که آنها را به‌عنوان «صدای زنانه» یا «ادبیات زنانه» نیز برجسته می‌کند؛ و آن، گونه‌ای هنر ایستادگی، هنر رهایی بخش و روشنگرانه است که از عنصر «برانگیزی» (Provokation) بسیار بهره گرفته است. درونمایۀ جنسیتی، اما، همۀ چشم اندازها و چندسویگی‌های این آثار را در بر نمی‌گیرد و نمی‌تواند نقطۀ پایانی بر رسالت آنها باشد. درونمایۀ جنسیتی و یا «صدای زنانه» تنها یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های این آثار است؛ چشم اندازی است از بی انتهایی چشم اندازها و درک مخاطبان این آثار در دوره‌های گوناگون. «صدای زنانه» در هنر و ادبیات (اگر نه همیشه، اما اغلب) زنگ «زبان درازی»،  گستاخی، پرخاش یا پرده دری و مضحکه‌آوری (گروتسک) دارد. این بار ِ کنشگرانه و چالشگرانه، نه تنها با تاریخ رهایی جنسی و جنبش زنان در سدۀ اخیر پیوند ارگانیک دارد، بلکه بی‌شک تاریخی کهن‌تر داشته، چنانکه ردّ پایش را در اثری چون «داستانهای هزار و یک شب» نیز می‌توان یافت. (5)

در نوشتۀ آینده چرایی برجسته شده عنصر پرووکاسیون در «زبان زنانه» و کارکردها و پیامدهای  فرهنگی و اجتماعی آن مورد تأمل قرار خواهد گرفت.

1- مارگارت اتوود رمان نویس، شاعر و منتقد کانادایی بررسی های دقیقی دربارۀ شیوۀ نگارش زنان و ادبیات آنان ارائه می دهد، اما حتا نمی توان مرزبندیهای وی را با ادبیات مردان قطعی شمرد. چنانکه او خود نیز از به رسمیت شناختن برخی تعریفها و طبقه بندیها برای آثار زنان پرهیز می کند و بیشتر  می کوشد زمینه  هایی را که منجر به » آن گونه نوشتن» در نزد زنان شده، بشکافد. از جمله در خاطره نگاری و مقالۀ زیر در حول و حوش این موضوع سخن می گوید:

           On Writing Poetry (Lecture)

          Spotty-handed Villainesses: Problems of Female Bad Behaviour in the Creation of Literature (Lecture)

2– گویا واژۀ «رجال» گاهی اوقات شامل ما»نسوان» هم می‌شود؟! اگر شک دارید، رجوع کنید به اظهارات خانم شیرین عبادی درباب قانون اساسی جمهوری اسلامی و حق زنان برای رسیدن به مقام ریاست جمهوری در رژیم کنونی ایران.

3 – نکته‌هایی درخور توجه و یاد آوری:
کارل آینشتاین، نویسنده ی آلمانی، ضد رمان خود به نامBebuquin  را در سال 1912 منتشر می‌کند با زیرعنوانی بدین مضمون: ناشیان معجزه گر ((Dilettanten des Wunders. فوتوریستهای روسی در همین سال در مانیفست خود نفرتشان را از زبان معمول و رایج اعلام می‌دارند و مصرانه در پی نوآوری در واژگان و ترکیب زبان هستند و می‌خواهند به رهایی واژه از معنای قراردادی‌اش برسند. هنرمندان تبعیدی در زوریخ نیز در سال 1916 به نام دادائیستها دست به مقاومت علیه «جنون روزگار» خویش می‌زنند و همۀ معیارها و قواعد بازی را در زبان، ادبیات و هنر مردود می‌شمارند. پیش از آن گرترود اشتاین شاعرۀ امریکایی، مقیم پاریس، همجنس‌گرا و از چهره‌های ادبی جنبش زنان سالهای بیست به بعد، نخستین اشعار تجربی‌اش را به چاپ می‌رساند (Tender Buttons,1914). آثاری به‌عنوان «متن ناتمام» (das Fragmentarische) نیز در دهۀ پنجاه حتا با کاری از برتولت برشت به نام Fatzer در ادبیات نمایشی مطرح می‌شود. برشت که تمرکز کارش بر موقعیت تاریخی شخصیت و آشکار کردن تضادهای اجتماعی و طبقاتی بوده، از زوایای دیگری در فرم  درام و نمایشنامه نویسی ساختارشکنی می‌کند. بدین مفهوم او نویسنده‌ای «معنا گریز» به شمار نمی‌رود. اما هم او در آخرین سالهای عمرش متن ناتمامی می‌نویسد که در آن جنبه‌های روانشناختی و فردی شخصیتی نارسیست به نام  فاتسر را، در تضاد با موقعیت تاریخی و شرایط اجتماعی‌اش، مورد کنکاش قرار می‌دهد. این متن ناتمام بعدها، مورد تکیۀ شاعر، نمایشنامه‌نویس و کارگردان ساختارشکن آلمانی، هاینر مولر قرار می‌گیرد.
در سینما هم به گونه‌ای دیگر چهل سالی می‌شود که این تحولات رخ داده و خلاصه اینکه مظاهر صوری ساختار شکنی، چند معنایی و معنا گریزی اکنون دیگر خود تبدیل به سنتی کلاسیک در هنر آوانگارد شده و در غرب هم سالهاست که از آن کلیشه‌سازی می‌شود. شگردها و ترفندهای شناخته شدۀ این گرایش ادبی- هنری امروزه به شدت دستمالی شده و تکراری است.

 

4 – جریان «ساختارشکنی» از حوزۀ رمان و شعر به نقد و نقدنویسی هم سرایت کرده است، چنانکه که منتقد خوب ما بهروز شیدا نیز شیفتۀ این تب و تاب و انتشار شده و می‌نویسد: «به این سو و آن سو؛ به سوی زنانه‌گی، شاعرانه‌گی، خیال، غیاب». او در خوانش و نقد متن ساختار شکن، به عنوان منتقد، خود دست به ساختارشکنی می‌زند. حالا که می‌خواهد نقدی ساختارشکنانه بر نقد ساختارشکنانۀ ایشان که بر متنی ساختارشکنانه نوشته‌اند، به دست دهد؟ او در مصاحبه‌ای می‌گوید که خودش از اینگونه نوشتن لذت می‌برد و مهم همان است. آرزویش این است که با ویژگیهای ترکیبی و زبانی که در نقد (یا به قول خودش جستار) به کار می‌برد.، گونۀ ادبی نوینی بیافریند. (ن.ک.ب. «نگاههای مختلف به ادبیات تبعید، گفتگوی فرزین ایران‌فر با بهروز شیدا»، آرش 94) . چرا نویسنده‌ایآرزو دارد که گونۀ ادبی نوینی بیافریند؟ مگر اسنوبیسم ادبی همان قبای کهنه‌ای نیست که هر از گاهی مد روز می‌شود و دیگر به ذات خویش هیچ چیز نوینی ندارد؟ براستی دغدغه‌های جدی یک نویسنده چیست و چه باید باشد؟

5 –  نگاه کنید به نوشته‌ای از همین نگارنده دربارۀ هزار و یک شب، به نام » افسانه و روایتگر«. منظور اینجا نه نقش «خردمندانه» و پذیرفته شدۀ  شهرزاد قصه گو، بلکه نقش «زن بد» و «شهرآشوب» در داستانهای هزار و یک شب است و نیز «زبان پرده در» برخی از این داستانها. گمان می‌رود که نویسندگان «هزار و یک شب» (به‌عنوان یک اثر ادبی از سده‌های نهم و دهم ه.ق.) مردان بوده‌اند، اما بی‌شک زنانی نیز جزو روایتگران این داستانها (به‌عنوان ادبیات شفاهی) بوده‌اند که نام و نشان‌شان از بین رفته است.

دسته‌ها:مقاله, نقد برچسب‌ها: